فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

طرح های پژوهشی IBS

طرح های پژوهشی:

   یکی از اهداف مجموعه پورسینای حکیم پژوهش در حوزه سلامت است. در حیطه بیماری های عملکردی دستگاه گوارش، این مهم به صورت ارایه طرح پژوهشی از سوی متخصصین کلینیک و اجرای آن توسط مجموعه و یا کمک به اجرای طرح های پژوهشی از سوی محققین خارج از مجموعه می باشد.