فا | en
شماره های تماس: 7-03135548151

آموزش بیماران‏ IBS

آموزش بیماران:   

با توجه به نقش آموزش در پیشگیری و درمان، این کار به صورت چهره به چهره و به صورت ارایه مطالب ساده در سایت مرکز و در صورت لزوم ارایه جزوات آموزشی و پخش فیلم در سال انتظار کلینیک انجام می گیرد.

نقش تغذیه و نیز اختلالات روحی روانی در بیماری های عملکردی دستگاه گوارش زیاد است لذا بیماران از مشاوره با متخصصین مربوطه در کلینیک می توانند بهره مند شوند.